سجاد تابع جماعت : مدیریت سایت، بازاریابی و ارتباطات

مدیریت وب سایت، بازاریابی و ارتباطات مرکز مشاوره و کلینیک آقای دکتر محمد رضا تابع جماعت بر عهده آقای دکتر سجاد تابع جماعت می باشد.

می توانید از طریق آدرس تلگرام زیر با ایشان در تماس باشید:

https://t.me/sajad_tj